Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Työmaan hallinta

Nykytila-analyysin perusteella työmailla kokonaisuuden hahmottaminen sekä vastuiden vaihtuminen eri toimijoiden välillä on puutteellista. Laatuvaatimusten täyttäminen on haasteellista ja tämä vaatii mm. asennemuutosta sekä rakentajilta ammattiylpeyttä. Vaikka kulttuurillisen muutoksen on alettava yritysten johdosta ja rakennuttajista, on rakennustyömaan toiminnalla merkittävä vaikutus. Työmaiden käytäntöjen on vastattava laatuvaatimuksiin, ja jotta lopputuloksena on kestävä rakennus, on seurattava kestävän rakentamisen käytäntöjä. Hyvä työmaan olosuhteiden hallinta on peruskivi hyvään rakentamiseen ja tätä kautta työturvallisuuteen, resurssitehokkuuteen ja kosteuden hallintaan.

Työmaan hallinnassa auttavat suunnitelmat, joista aluesuunnitelma tulee olla tehtynä. Muita suunnitelmia ovat mm. kosteudenhallintasuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma sekä pölyntorjuntasuunnitelma. Yhdessä suunnitelmat luovat liikkuvan kokonaisuuden, jossa otetaan eri osa-alueet huomioon. Suunnitelmia noudattamalla päästään hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen ilman keskinäisiä ristiriitoja. Työmaa on jatkuvasti muuttuva palapeli, joten suunnitelmia ei voi tehdä staattisiksi, vaan niissä tulee ottaa huomioon eri työvaiheet sekä niiden aiheuttamat muutokset ja tarpeet.

Aluesuunnitelma

Työmaalle on tehtävä aluesuunnitelma, josta käy ilmi kaikki eri toiminnot, joita työmaa-alueella on. Suunnitelma helpottaa mm. rakentajien toimintaa, sillä jokainen työmaa on erilainen ja työmaille on erilaisia erityisvaatimuksia. Aluesuunnitelman tavoitteena on myös lisätä työturvallisuutta, sillä suunnitelman avulla selvitetään ja tunnistetaan järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Kirjallisen aluesuunnitelman tekeminen on päätoteuttajan vastuulla.

Työmaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, mihin sijoitetaan
 • toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat
 • nosturit, koneet ja laitteet
 • kaivu- ja täyttömassat
 • rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja varastointipaikat
 • työmaaliikenne sekä sen yleisen liikenteen liittymiskohdat
 • kulku-, nousu- ja kuljetustiet ja niiden kunnossapito
 • tilapäisrakenteet
 • jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
 • palotorjuntaan liittyvät laitteet ja välineet
 • varastointialueet
 • kulunvalvonta

Jotta aluesuunnitelmasta tulisi toimiva, tulee se vaiheistaa eri rakennusvaiheiden mukaan. Rakennustyömaan järjestelyt eivät pysy samoina koko hankkeen ajan, vaan tarpeet muuttuvat riippuen rakennusvaiheesta. Aluesuunnitelma voidaan vaihestaa esimerkiksi seuraavasti:
 • Yleissuunnitelma
 • Maarakennus- ja perustamisvaihe
 • Runkotyövaihe
 • Sisätyövaihe


Kuva: Esimerkki työmaan aluesuunnitelmasta
Lähde: Rakennustyömaan kestävät käytännöt. Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa -hanke

Työturvallisuus

Rakennusalan tapaturmataajuus on muihin toimialoihin verrattuna korkea. Tyypillisesti tapaturmat johtuvat epäjärjestyksestä, ja niitä voitaisiin vähentää työmaiden siivousta ja jätehuoltoa parantamalla. Esineisiin kompastuminen, kaatuminen sekä liukastuminen ovat yleisiä tapaturmatyyppejä.

Rakennustyöasetuksessa velvoitetaan päätoteuttaja suunnittelemaan työt ja työvaiheet turvallisiksi toteuttaa. Suunnittelun tavoitteena on, että kaikki työmaalla tapahtuvat toiminnot voidaan hoitaa joustavasti, sopivilla menetelmillä ja turvallisesti. Työntekijällä on myös vastuu työmaaturvallisuudesta ja hän pystyy vaikuttamaan helposti siihen mm. huolellisella työskentelyllä, käyttämällä tarvittavia suojavarusteita ja siisteydellä.

Työturvallisuuteen liittyvät myös kemikaaliturvallisuus sekä pölyn- ja melunhallinta, joista löytyy enemmän tietoa "Työmaan päästöjen halinta ja vähentäminen" -kappaleesta.

Työntekijän yleiset velvollisuudet työmaan työturvallisuudessa
 • Noudata saamiasi turvallisuusohjeita.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit ja turvakengät).
 • Ilmoita havaitsemistasi puutteista, vaaran paikoista ja läheltä piti -tilanteista esimiehellesi.
 • Huolehdi, että työpisteet ovat siistit ja rakennustarvikkeet säilytetään niille osoitetuisssa paikoissa.
 • Huolehdi, ettet aiheuta vaaraa muille työntekijöille.
Työturvallisuuskeskus TKK
Työsuojeluhallinto: Rakennustyön turvallisuus